Page 9 - TAIPEI AMPA 2022
P. 9

̨ ̏ ਷ ყ ʈ Ո ዚ ࢝        The sharpest edge for industry
         ਞ࢝జΤաଣಂග
        ▶ ▶                    3.6 11
         2022ϋ4˜26˚ 5˜5˚
                             2023         主辦單位 /    中華民國對外貿易發展協會 (TAITRA) 台灣機械工業同業公會(TAMI)
         展出地點 / 南港展覽1、2館  ●  台北世貿1館
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14